Засгийн газрын гадаад зах зээлд гаргасан бонд болон валютын ханшид улс төрийн үйл явдлын үзүүлсэн нөлөө

Энэхүү танилцуулга нь бүрэн хэмжээний судалгааны дүгнэлтэд суурилаагүй бөгөөд ойрын хугацааны улс төрийн үйл явдлын гадаад зах зээлд үзүүлж буй нөлөөллийг тайлбарлах зорилгоор цөөн үйл явдлыг сонгон авч хялбаршуулсан тайлбар хийсэн болно.

Танилцуулгад дурьдагдсан мэдээлэл, дүгнэлт нь хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн аливаа шийдвэр гаргалтыг санал болгоогүйг анхаарна уу.Event analysis on statements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s