МХЗЗ Төсвийн тогтвортой байдал, Өрийн удирдлага сэдвээр судалгаа хийлээ

outlook-budget-mongolia-2017

ТӨСВИЙН ТЭНЦЛИЙН ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД БА ТОГТВОРТОЙ БАЙДАЛ

1.1. 2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА БА ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
1.2. ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТУСГАЙ ШААРДЛАГУУДАД НИЙЦСЭН БАЙДАЛ
1.3. ТӨСВИЙН САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ИНДИКАТОРУУД
А. Төсвийн урсгал тэнцэл
Б. Урсгал төсвийн зээлжих хэрэгцээ
В. Өр төлбөр ба орлогын харьцаа
Г.  Цэвэр зээл

2. ӨРИЙН УДИРДЛАГА

2.1. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГАДААД ӨРИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ
2.2. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГАДААД ДОТООД ӨРИЙН БАЙДАЛ
А. Засгийн газрын дотоод үнэт цаас
Б. Засгийн газрын гадаад өр
В. Засгийн газрын баталгаа

2.3. 2017 ОНД АВЧ ШИНЭЭР АВЧ БУЙ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ
2.4. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨРИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
А. Гадаад өрийн тогтвортой байдлын үзүүлэлтүүд
Б. Засгийн газрын нийт өрийн дарамтын үзүүлэлтүүд
В. Зээлжих зэрэглэл ба түүний нөлөөлөл

3. ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s