Уолл Стритийг сүйрүүлсэн ганц томъёо

2008 онд эхэлсэн олон улсын санхүүгийн хямрал нь 1929 оны Их уналтаас хойших санхүү, эдийн засгийн хамгийн ноцтой хямрал юм. Америкийн төдийгүй дэлхийн санхүүгийн төв болох Уол Стрийт өнөөг хүртэл энэ хямралын уршгаас гарч чадаагүй байна. Тэгвэл э…